A magyarországi ukrán nemzetiségről

Az 1990. évi népszámlálás adatai szerint Magyarországon élő ukrán anyanyelvűek száma 674 volt (a ruszin anyanyelvűekkel együtt). A 2001. évi népszámlálás során már 4.885 fő vallotta az ukrán nyelvet saját anyanyelvének. Az ukrán nemzetiséghez tartozónak 5.070 fő, a kulturális értékekhez, hagyományokhoz kötődőnek pedig 4.779 fő vallotta magát.

A kisebbségi joganyag 2005. évi módosítását követően a helyi kisebbségi választások során jelölt kizárólag csak valamely kisebbségi szervezet támogatásával indulhatott (megszűnt a független jelölti minőség), így a 2006. évi választások során az ukrán közösség képviseletéért két szervezet versengett egymással: a Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület (továbbiakban: MUKE) és a miskolci székhelyű Kijevi Rusz Magyarországi Ukrán Hagyományőrző Egyesület. Ez utóbbi egyesületet az Ukrán Országos Önkormányzat (továbbiakban: UOÖ) nem ismeri el, mint hazai ukrán kisebbség civil szervezetét.

2006. évi kisebbségi önkormányzati választások során az ukrán kisebbségi választói jegyzékbe összesen 1.085 fő iratkozott fel. Összesen 20 településen és fővárosi kerületben került kitűzésre az ukrán kisebbségi önkormányzati választás, de végül csak 19 helyen tartották meg azokat. A választásra jogosult személyek száma 941 fő. Ezek közül országos szinten mintegy 47,8 %-uk ment el a szavazni. Legnagyobb arányban Veszprém megyében, Várpalotán (62,2%), míg legkisebb arányban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán (33,7%) járultak az urnákhoz. A megalakult 19 önkormányzatból az előző önkormányzati ciklusban az UOÖ és az ukrán közösség által sérelmezett 3 kisebbségi önkormányzat mellé újabb négy bizonytalan összetételű önkormányzat sorakozott fel.

A választások eredményeként a MUKE-nak 59 mandátumot, míg a Kijevi Rusz 36 mandátumot szerzett. Mind két szervezet jogosult az országos önkormányzati választásokra listát állítani. Ezen elektorok választhatták meg a 2007. március 4-re kiírt területi és országos kisebbségi önkormányzati választások során a 19 fős új országos testületet.

Az országos testület alakuló ülésére 2007. március hó 13. napján került sor, amelyet az illetékes közigazgatási hivatal felhívására május hó 12. napján megismételtek. Az Ukrán Országos Önkormányzat elnökévé Hartyányi Jaroszlava asszonyt választották, aki az elmúlt önkormányzati ciklusokban is betöltötte az elnöki posztot.

Az új szabályozás miatt az új ciklusban nem kerülhet sor a Fővárosi Ukrán Kisebbségi Önkormányzat megalakítására, hiszen a megalakult 6 fővárosi kerület önkormányzattal szemben legalább 10 fővárosi kerületben kellett volna ukrán kisebbségi önkormányzatot létrehozni.

Az Ukrán Országos Önkormányzat közgyűlése elhatározta, hogy valamennyi jogi eszközzel fellép az általa nem az ukrán közösséghez tartozóknak tartott személyek által létrehozott önkormányzatokkal szemben. Az országos testület még a jelöltállítási szakaszban kifogással élt, akkor csak egy település esetében (Méra), a helyi választási bizottságnál. Majd a 2006. év október 1-jei választásokat követően valamennyi, összesen hat településen (egy fővárosi kerület.) megválasztott képviselő ellen kifogással éltek. Információink szerint a Borsod–Abaúj-Zemplén Megyei Területi Választási Bizottság az Ukrán Országos Önkormányzat által benyújtott kifogásokat elutasította, majd a megyei bíróság helybenhagyta a területi választási bizottság e tárgyban hozott határozatait.

Az UOÖ elengedhetetlen tartja a választójogi szabályok felülvizsgálatát és visszaélések lehetőségének kizáró módosítását. Enélkül az eredményes munkavégzés alapvető feltételeit nem látják biztosítottnak, sőt az eddig elért eredményeket is veszélyeztetve látják.

Az Országos Önkormányzatnak bejegyzett intézményei nincsenek, de Budapesten 2006. februárjától működik a hivatalos Országos Ukrán Könyvtár és előrehaladott előkészületek folynak az Ukrán Néprajzi Múzeum létrehozása érdekében is.

A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület elsődleges mozgató rugója a magyarországi ukrán közösség életének. Az anyanyelv és a népi hagyományok ápolása, valamint a történelmi emlékek megőrzése és a kultúra terjesztése terén fejti ki tevékenységét. Mindezeket elsősorban a kiadói szerepkör magára vállalásával teljesíti. Az elmúlt évek során kiadásra került Valentina Zincsenko magyarországi ukrán költőnő „Mályvák a vásznon” című verseskötete, valamint „Az elrejtett igazság” címmel az 1932-33. évi nagy ukrajnai éhínség dokumentumait feltáró tanulmánykötet Hartyányi Jaroszlava szerkesztésében. Az Egyesület a rendszeres hagyományőrző programok kezdeményezésében és szervezésében elsősorban az országos és a helyi önkormányzatok partnereként vesz részt. Az Országos Önkormányzattal való kapcsolata kiváló.

AZ UOÖ az elmúlt évben kialakult támogatási rendszert túl szerteágazónak, az eltérő feltételrendszerek miatt sok esetben nehezen követhetőnek véli, ezért az átláthatóság érdekében azok központosítását tartja szükségesnek.

Az ukrán vasárnapi iskolák rendszere bővült, Budapest után Szegeden és Komáromban is megkezdte működését az Ukrán Vasárnapi Iskolának kihelyezett tagozata. Majd 2004-től Várpalotán is beindították az oktatást. 1993-2000 között terjedő időszakban az Oktatási Minisztérium teljes körűen finanszírozta ukránok vasárnapi iskoláját. 2001. évtől az Ukrán Országos Önkormányzat az egységes és hatékonyabb működés biztosítása érdekében átvette az iskolarendszer működtetését a MUKE-tól, és azóta saját forrásaiból fedezi annak költségeit. Minden évben megrendezésre kerül a Nemzetközi Ukrán Ifjúsági Tábor, egyrészről a vasárnapi iskolákban tanuló gyermekek, másrészről az anyaországból érkező diákok részvételével. Saját ösztöndíjjal támogatják tehetséges fiataljaikat. Ez a képzési forma elsősorban az óvodás és általános iskolás korú gyerekek anyanyelvi oktatását, valamint a népi kultúra (ének, zene, tánc, irodalom, hagyományok) átörökítését biztosítja szervezett formában, egységes tanterv szerint.

A kisebbségi nyelvhasználat szinte minden területen érvényesül. Az ukrán nyelvi képzés lehetősége középszinten Baktalórántházán, felső szinten Budapesten, Szegeden, Nyíregyházán és Debrecenben biztosított, viszont az államilag elismert ukrán nyelvvizsga lehetőségének (ismételt) megteremtése megoldásra vár. Anyanyelvű hitélet gyakorlására a Fő utcában lévő görög katolikus templomban van lehetőség, ahol 2000. év óta, elsősorban a vallási ünnepek alkalmával, urán nyelvű istentiszteletek tartanak.

A Kisebbségi Közalapítvány kuratóriuma 2004-ben először adományozott Nemzetiségi Ifjúsági Díjat azon fiataloknak, akik a nemzetiségi kultúra megőrzéséért, fejlesztéséért végeztek kiemelkedő tevékenységet. A magyarországi ukrán nemzetiség esetében 2004-ben és 2005-ben egy-egy személy részesült e elismerésben.

1995 őszétől jelenik meg a Hromada című ukrán-magyar kétnyelvű folyóirat, teljes körű költségvetési támogatással. A folyóirat máig az ukrán nemzeti kisebbségi egyetlen sajtóorgánuma.

Az eltelt évek során bővült kulturális tevékenységük. Az UOÖ egyrészt szervezi és finanszírozza az országos jelentőségű programokat, másrészt pedig koordinálja és anyagilag is támogatja a regionális rendezvényeket. Közösségi életük meghatározó részét képezik a nemzeti nagyjaikról történő megemlékezések, zenés-irodalmi estek keretében. Ezek közül is a legjelentősebb a Sevcsenko Estek megrendezése központi megemlékezés és regionális programok formájában. Minden év február 20-án kerül megrendezésre a Magyarországi Ukrán Kultúra Napja. Szintén az Önkormányzat tartja fenn a Veszelka Ifjúsági Táncegyüttest. 2003. évben alakult meg az ukrán színjátszó csoport, a II. kerületi ukrán önkormányzat szervezésében, amely mára Ukrán Műkedvelő Színházzá nőtte ki magát. Első bemutatkozásukra 2004. évi Magyarországi Nemzetiségek Színházi Találkozóján került sor.

Az ukrán nép jelképének számító Tarasz Sevcsenko születésének 190. évfordulójáról az elmúlt évben több helyszínen is megemlékeztek. Az ismert költő mellszobrának 2004. évre tervezett avatása, a hazai ukrán közösség, valamint ukrajnai és a világban működő más ukrán szervezetek, határozott tiltakozása nyomán elmaradt. 2005. október hó 19. napján megszületett az a háromoldalú megállapodás (UOÖ, UN, NEKH) miszerint a szobor az Ukrán Nagykövetség területén, annak kertjében kiemelt helyen kerülne elhelyezésre. Ekkor indulhatott meg az emlékmű az Ukrán nagykövetségnél való letétbe helyezésével kapcsolatos hivatalos eljárás, amely végül 2006 őszén a szobor az ukrán nagykövetség kertjében való elhelyezésével minden fél számára megnyugtató módon zárult le.

Még 2004 év nyarán Hartyányi Jaroszlava asszony Tarasz Sevcsenko költő tiszteletére, az ukrán nép életében, történelmében betöltött szerepéhez méltó új emlékmű felállításának kezdeményezéséről (a szükséges anyagi hátteret adományokból kívánták megteremteni) tájékoztatta Hivatalunkat. A Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága 2007. március hó 29. napján hozta meg határozatát, melyben jóváhagyta Ivan Mykytyuk szobrászművész Tarasz Sevcsenko ukrán költőt ábrázoló egészalakos portrészobrának elhelyezését. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal áprilisban megadta az építési engedélyt. Ezzel elkezdődhet az új szobor felállítása Budapesten, a II. kerület Fő u. 88 sz. alatti parkosított közterületen (az ukrán istentiszteleteknek helyet biztosító görög katolikus templom szomszédságában). A felállításhoz szükséges engedélyezési eljárások befejeződtek. 2007. április hó 23. napján került postázásra a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiadott építési engedély jogerőre emelkedéséről szóló értesítés. A munkálatok régészeti szakfelügyelet mellett kell végezni.

Magyar Televízió RONDÓ című kisebbségi magazinműsor havi rendszerességgel ad tájékoztatást a hazai ukrán közösség életéről. A Magyar Rádió heti 30 perces műsoridőben sugároz ukrán adást. Az UOÖ 2001-ben saját forrásból hozta létre internetes honlapját, amelyet azóta is önerőből tartanak fenn. A honlapon naprakész ukrán és magyar nyelvű írott és képes információ található a magyarországi ukrán közösség mindennapjairól és programjairól, valamint itt is olvasható a Hromada c. folyóirat teljes anyaga.

Az Ukrán Országos Önkormányzat szoros kapcsolatokat tart fenn az anyaországgal, de a környező országok ukrán diaszpóráinak szervezeteivel is. Szinte valamennyi hazai ukrán rendezvényen részt vesznek az Ukrajnából, Horvátországból, Szlovákiából, Romániából érkező művészek, vendégek. A Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület 1991-től, míg az Ukrán Országos Önkormányzat 1999-től tagja az Európai Ukránok Kongresszusának, valamint 2002-től a torontói székhellyel működő Ukránok Világkongresszusnak. Az UOÖ elnöke vezetőségi tagja a Kijevi Ukrán Világtanácsnak és elnöke az Ukránok Európai Kongresszusának. Az anyaországi tudományos és kulturális szervezetekkel is folyamatosan tartják a kapcsolatot, amelyektől több konferencia és előadás megszervezéséhez kaptak már segítséget. Ápolják a kapcsolatot Ukrajna Magyarországi Nagykövetségével is, kölcsönösen segítve egymás munkáját.

Az 1991-ben aláírt A Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és az együttműködés alapjairól szóló szerződés alapján alakult meg a Magyar-Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság. A magyar tagozat munkájában folyamatosan részt vesz az Ukrán Országos Önkormányzat képviselője. A bizottság XII. ülését 2003. szeptember hó 25-26. napján, Ungváron tartották meg. 2004. évben csak társelnöki találkozóra került sor Budapesten. Azóta vegyes bizottsági ülésre nem került sor.