Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet nemzetiségi szervezési ügyintéző munkakör betöltésére

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet nemzetiségi szervezési ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1082 Budapest, Baross utca 63-67.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 24. pont „Koordinációs feladatkör”

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése, testületi üléseinek jegyzőkönyvezési feladatai és az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása – nemzetiségi önkormányzatokkal fenntartási és használati szerződések, valamint együttműködési megállapodások előkészítése, gondozása – számlákkal kapcsolatos pénzügyi teljesítési igazolások előkészítése, nyilvántartások kezelése – kapcsolattartás a nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel – a nemzetiségi képviselők vagyonnyilatkozatával és köztartozásmentes nyilatkozatával kapcsolatos feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) vonatkozó helyi rendelet, és a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi végzettség
 • hasonló területen szerzett közigazgatási gyakorlat
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • jó problémamegoldó és kommunikációs készség
 • ügyfél-orientáltság
 • konfliktustűrés
 • csapatmunka
 • önállóság
 • monotonitástűrés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza: a jelentkező legfontosabb személyi adatait; eddigi munkaköreinek, tevékenységének leírását; jelenlegi munkakörét, beosztását
 • a képesítést igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik, pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn (Kttv. 84-85 §), nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czira Éva Szervezési Iroda vezetője nyújt, a 06-1-459-2160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1082 Budapest, Baross utca 63-67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-11/13/2021 , valamint a munkakör megnevezését: nemzetiségi szervezési ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton Jegyzői Kabinet Személyügyi Iroda részére a szemelyugy@jozsefvaros.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az előkészítő bizottság által felállított rangsor figyelembevételével a jegyző a polgármester egyetértésével dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A munkáltatói jogkör gyakorlója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.jozsefvaros.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A hivatal vezetése hangsúlyt fektet a szervezet működése kapcsán a nyilvánosságra, valamint arra, hogy a hivatali munkavégzés során érvényesítésre kerüljön az esélyegyenlőség, a teljesítmény tisztelete, a szolidaritás és a méltányosság. A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 52.000,- Ft, amely 2021. szeptember 1. napjától 55.000,- Ft-ra módosul. A cafetéria juttatás éves összege bruttó 265.000 Ft.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.