Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt pályázatot hirdet a 2021/2022. tanév második félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre az alábbi feltételek szerint. A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – kell benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel »
A pályázatok beérkezésének határideje:
 2022. január 24. 16.00 óra.

A pályázat lebonyolítója: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
A pályázat lebonyolításának ütemezése:
• a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. január 4.
 a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. január 24. 16.00 óra
• hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. február 1. 16.00 óra
• döntés a pályázatokról: 2022. február 4.
• a pályázók értesítésének határideje: 2022. február 7.
• a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. február 18.
• az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. március 10.

Az ösztöndíj összege, keretszáma, folyósítása:
• Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
• Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. február hónaptól június hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (Ösztöndíj szerződés) alapján.
• Az ösztöndíj megítéléséről szakértő bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára, amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas tanuló a pályázat benyújtásakor szükséges feltételeknek már nem felel meg.

Pályázatot nyújthat be:
• alapfokú köznevelési intézményben felső tagozaton, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló,
• Budapesten állandó lakcímmel rendelkező,
• a roma nemzetiséghez tartozó tanuló,
• akinek a tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév (2020/2021) végén a 3,00 tanulmányi átlageredményt elérte,
• más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül,
• és valamely budapesti székhelyű/telephelyű tanoda programjában részt vesz.

Az elbírálás során előnyt jelent:
• a minél jobb tanulmányi eredmény,
• ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy hátrányos helyzetű,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, sportban kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi versenyen),
• ha a tanuló csatolja mentorának/az általa látogatott tanoda képviselőjének ajánlását.

A pályázat tartalmi és formai követelményei
Kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt Adatlap (letölthető: www.eszgsz.hu)
 • a tanuló 2020/2021-es tanév végi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),
 • iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás
 • tanulói szerződés a tanodai programban való részvételről,
 • kézzel írt fogalmazás abban a témában, hogy miért jelentkezik az ösztöndíjra, melyek a jövőbeli tanulmányi tervei, elképzelései arról, hogy mivel szeretne majd foglalkozni, illetve milyen tantárgyból/területen ért el kiemelkedő eredményt. A fogalmazás terjedelme: egy oldal A/4-es oldalon,
 • aláírt adatkezelési nyilatkozat.
  • további csatolható dokumentumok:
  • hátrányos helyzetet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat másolata,
  • tanodai mentor ajánlása.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – kell benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel:
postai úton:
ÉSZGSZ
1555, Budapest 136.
Pf. 71.
„Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat”
vagy
személyesen: ÉSZGSZ
1134 Budapest, Róbert Károly krt.49-51. Titkárság
hétfőtől péntekig 8.00–13.00 óra között

A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a kézbesítést követő 3 napon belül van lehetőség.

Érdeklődni emailben lehetromapalyazat@eszgsz.hu

Letölthető pályázat  (Kattintson a linkre és töltse le! – pdf formátum)

Adatvédelmi tájékoztató

Forrás: Romano Kher