Igazgató – Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház

Pályázati kiírás a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház igazgatói (vezető állású munkavállaló) beosztás ellátására.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A vezetői munkakör betöltésére szóló munkaviszony időtartama: határozatlan időre szóló munkaviszonyon belül a vezetői munkakör betöltése várhatóan 2023. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig, 5 év határozott időre szól.
Benyújtás határideje: 2022. október 02.
Benyújtás helye: elektronikusan Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztály szemelyzeti@budapest.hu e-mali címére megküldve, a tárgy mezőben „Pályázat a Romano Kher igazgatói álláshelyének betöltésére” megjelöléssel.

Pályázat célja: a Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) Budapest Főváros Önkormányzatának fenntartásában működő költségvetési szerv, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kulturális törvény) és az Alapító Okirat szerint meghatározott közművelődési feladatokat lát el.

Az intézmény és vezetőjének kiemelt feladata, hogy a Romano Kher a roma közművelődéssel kapcsolatos folyamatokat szakmailag támogató, a roma kultúrát a Főváros mindennapi kulturális életébe integráló, valamint a különböző kultúrák közötti kapcsolatok és párbeszéd kiépítését és fenntartását elősegítő szerepét hatékonyan betöltse.

A költségvetési szerv feladata: a Romano Kher hatályos alapdokumentumai szerinti közfeladata: közművelődési tevékenység, köztük a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása, valamint a tehetséggondozás- és fejlesztés feltételeinek biztosítása.

A vezetői munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az intézmény közművelődési, ezen belül a közösségi részvétel szakmai támogatásával, a tehetséggondozással, illetve a rendezvényekkel, a képzőművészeti gyűjteménnyel, illetve az üdültetéssel kapcsolatos feladatai kiegyensúlyozott megvalósulásának és fejlődésének biztosítása – az intézmény eredményes működtetése, a Romano Kher pozíciójának megerősítése a Főváros kulturális életében.

Ezen belül:

 • az intézmény szakmai feladatellátásának irányítása, fejlesztése, ellenőrzése;
 • az intézmény működéséhez szükséges szakmai, gazdasági, műszaki feltételrendszer megszervezése, az intézmény szakmai pályázatokon történő részvételének irányítása;
 • a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság követelményeinek érvényesítése, az intézmény gazdasági és üzemeltetési feladatainak zavartalan teljesítése érdekében az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezettel való együttműködés biztosítása;
 • az intézmény tevékenységi komplexitásának és fejlődésének biztosítása a fenntartói támogatás, saját bevétel és egyéb források bevonásával;
 • hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatok fejlesztése;
 • az intézmény közönségkapcsolatainak erősítése, valamint az intézmény és rendezvényei látogatottságának növelése;
 • a fenntartó és a szervezet érdekeinek összehangolása és képviselete.

Jogosult pályázók köre

Pályázati feltételek:
A kulturális törvény 78. § (2) bekezdés és 94. § (1) bekezdése, valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet 9. sor figyelembevételével:
szakirányú felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezik,
végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység;
cselekvőképesség;
büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
elvégezte az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést vagy vállalja annak 2 éven belüli elvégzését;
 
Benyújtás formai feltételei
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
I.     Szakmai területet érintő becsatolandó iratok:

 • részletes szakmai önéletrajz, kitérve a kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységre;
 • a Pályázó részletes szakmai és vezetési programjának bemutatása, amiben a Pályázó kitér az alábbi szakmai célkitűzések megvalósítására:
 • A Romano Kher támogassa, koordinálja és ösztönözze a roma kultúra különböző ágainak megjelenítését
 • gondozza a tulajdonában lévő képzőművészeti gyűjteményt annak érdekében, hogy közgyűjteményi besorolást kapjon, valamint biztosítsa a gyűjtemény láthatóságát és minél szélesebb körű megismertetését;
 • a tehetséggondozás- és a fejlesztés érdekében új célok és elvek mentén, elsősorban a művészeti nevelés eszközeivel továbbra is működtesse a roma ösztöndíj programot;
 • rendezvényhelyszínként erősítse a roma és nem roma közösségek közötti párbeszédet;
 • támogassa a független alkotó közösségeket;
 • koordinálja a budapesti roma közművelődéssel kapcsolatos folyamatokat;
 • biztosítsa a Fonyódi Üdülő és Képzési Központ minél teljesebb körű, egész éves kihasználását.
 • az intézmény fejlesztésére, új szolgáltatásokra vonatkozó elképzelések bemutatása, tekintettel a költségvetési szerv székhelyeként szolgáló „Napház” (1081 Budapest, Népszínház utca 31.) elnevezésű ingatlan mint a helyi kezdeményezések, klubok, amatőr művészeti csoportok és rendezvényeik, előadások, hagyományőrző események, ünnepek helyszíneként, míg a 1077 Budapest, Király utca 67. szám alatti ingatlan elsősorban a képzőművészet, a múzeumpedagógia, kortárs kulturális események, szakmai fórumok befogadóhelyeként, illetve alkotóműhelyként való működésének megvalósítására.
 • a pályázatban bemutatott szakmai programhoz igazodóan a költségvetési szerv humánpolitikai elképzeléseinek (munkakörök, feladatok) ismertetése, figyelembe véve a Romano Kher engedélyezett létszámát (jelenleg 9 fő);
 • az intézmény gazdálkodásának fenntarthatóságára vonatkozó stratégia, kitérve a bevételnövelés lehetséges módjaira;

Egyéb becsatolandó iratok:

 •  a pályázat elnyerése esetén alkalmazási feltétel a 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása, mely igazolja a büntetlen előéletet, illetve hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító, igazoló diploma, bizonyítvány közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolata;
 • szakmai gyakorlat igazolására vonatkozó okirat/ok munkáltató által hitelesített másolata;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről;
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzés elvégzését igazoló okirat másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a képzés elvégzését a munkakör betöltésétől számított 2 éven belül vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata, hogy az Mt. szerint összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, vagy kiválasztása esetén az esetlegesen fennálló összeférhetetlenségi okokat a jogviszony kezdetétől számított 30 napon belül megszünteti,
 • a 3 hónapos próbaidő elfogadására vonatkozó nyilatkozat;
 • az előnyökben feltüntetett ismeretek, gyakorlatok hitelt érdemlő (különösen bizonyítvány, igazolás közjegyző vagy munkáltató által hitelesített) okirati igazolása;
 • bérigény esetleges megjelölése.

A csatolandó dokumentumok egyszeri hiánypótlására a beadást követő két munkanapon belül van lehetőség.

Előnyök:

 • legalább 3 év vezetői tapasztalat;
 • költségvetési intézmény működtetésében szerzett gyakorlat;
 • civil, vagy kulturális szervezetben szerzett gyakorlat;
 • legalább egy világnyelv középfokú ismerete, amelynek igazolása történhet államilag elismert komplex típusú nyelvvizsgabizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával;
 • felhasználói szintű informatikai ismeretek.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által, Rendelet figyelembe vételével létrehozott bizottság hallgatja meg. Az intézményvezető személyéről a munkáltatói jogkört gyakorló Fővárosi Közgyűlés a szakmai bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a beadási határidőt követő első ülésén dönt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.
 • A pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a bizottság tagjain kívül más személlyel.
 • A nem nyertes pályázatok a döntést követően azonnal megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat kiírója nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.

Az adatkezelési tájékoztató a Budapest Portálon a http://einfoszab.budapest.hu/list/adatkezelesi-tajekoztatok linken érhető el.
 
A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető:

 • Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport és Ifjúságpolitikai Főosztály: 06 1 999 8343
 • Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési és Felügyeleti Főosztály: 06 1 999 9019
 • Főpolgármesteri Hivatal Humánerőforrás-menedzsment Főosztály: 06 1 999-8288

Forrás: Budapest.hu