ROMANO KHER ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT FELHÍVÁS

ROMANO KHER ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/2023 II. félév

A Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (a továbbiakban: Romano Kher) nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a 2022/2023-as tanév második félévére, az alábbi feltételek szerint: A pályázat kiírója és lebonyolítója: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
Az ösztöndíj célja: tehetséges budapesti roma diákok tanulmányainak támogatása
Pályázatot nyújthat be: Budapesten működő alapfokú felső tagozatos 5-8 osztályos tanuló és a középfokú nevelési oktatási intézményben 9-13 osztályos nappali tagozatos tanuló, kivéve a duális képzésben résztvevő, amennyiben:
• életvitelszerűen Budapesten lakik (állandó lakcímmel vagy tartózkodási lakcímmel igazolt)
• roma nemzetiséghez tartozik,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű,

 tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző félév (2022/2023-as tanév, első félév) végén a 3,50 tanulmányi átlagot elérte, és nem volt elégtelen osztályzata.
A pályázat lebonyolításának ütemezése:
• a pályázat meghirdetésének határideje: 2023.02.08.
• a pályázatok beérkezésének határideje: 2023. 03.08. 12.00 (dél)
• a hiánypótlások beérkezésének határideje, a kiértesítéstől számított 4 munkanap.
• a pályázók értesítésének határideje a pályázati döntésről: 2023. március 31.
Az ösztöndíjprogram keretszáma, a program által nyújtott támogatás formái, feltételei:
• Ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.
• Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft (azaz húszezer forint). Az ösztöndíjtámogatás 2023. február hónaptól 2023. június hónapig egy tanulmányi félévre, azaz öt hónapra szól. Havonta utólag kerül folyósításra az ösztöndíj kifizetésének részletszabályairól szóló külön megállapodás (ösztöndíj szerződés) alapján.
• Az ösztöndíj megítéléséről ösztöndíj bizottság dönt a pályázati felhívásban nevesített
okiratok és egyéb dokumentumok tartalma alapján.
• Az ösztöndíj folyósítása banki átutalás útján, közvetlenül a tanuló pénzforgalmi számlájára,
amennyiben a tanulónak nincs saját pénzforgalmi számlája, az általa megjelölt, vele egy
háztartásban élő rokon, engedményes számlatulajdonos számlájára történik.
• Az ösztöndíjas vállalja, hogy havonta legalább egy alkalommal részt vesz a Romano Kher
által a program ösztöndíjasainak szervezett közösségi programokon és/vagy egyéni
konzultációkon.
Az elbírálás során előnyt jelent:
• minél magasabb tanulmányi átlag,
• ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, tudományban, sportban
kiemelkedő eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi, országos, nemzetközi
versenyen);
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel (tehetséggondozó egyéni
foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);
A pályázat tartalmi és formai követelményei:
➢ kötelezően csatolandó dokumentumok:

a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt ADATLAP (letölthető:
www.romanokher.org oldalon)

a tanuló 2022/2023-es tanév első félévi bizonyítványának hiteles másolata (az
iskola képviselőjének aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva),

iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás a 2022/2023-as tanévre,

a hátrányos helyzetet, a halmozottan hátrányos helyzetet vagy a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményt igazoló hatályos határozat másolata,

a tanuló lakcímkártyájának másolata;

a tanuló személyi igazolványának másolata;

az iskola (osztályfőnök) PEDAGÓGIAI JELLEMZÉS a vonatkozó ADATLAP szerint
(letölthető: www.romanokher.org oldalon),

a tanuló által kézzel írt, majd aláírt motivációs levél, amelyben kitér: a
tanulmányaira; jövőbeli céljaira; miben segítené az ösztöndíjprogram; ki a roma
példaképe, és miért, mit jelent számára a roma identitás; Terjedelme: egy A/4-es
oldal. Továbbá örömmel vennénk, ha írna arról is, hogy milyen programokon venne
részt szívesen a Romano Kher szervezésében, pl, koncert, tárlatvezetés, kiállítás,
filmvetítés, zöldtúra, podcast adás, színdarab, kézműves foglalkozások, néptánc,
romani/cigány nyelvklub, kerületi kulturális értékek mentése, stb.

aláírt ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT (letölthető: www. www.romanokher.org
oldalon).
➢ további csatolható dokumentumok:
• kiemelkedő eredményt tanúsító oklevél másolata,
• tanórán kívüli foglalkozásokon való rendszeres részvétel igazolása (tehetséggondozó
egyéni foglalkozás, sportkör, szakkör, tanoda, illetve, művészeti iskola, vagy sportegyesület);
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázó pályázata meghiúsul, amennyiben a jelen pályázati kiírásban rögzített feltételek szerinti szerződéskötés elmarad, vagy a pályázó azt megtagadja. Amennyiben a pályázó a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötésre nyitva álló határidőig a pályázat kiírójával a szerződést nem köti meg, az ösztöndíj folyósítására semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani
• papíralapon, zárt borítékban, személyesen vagy postai úton az alábbi címre és
megjelöléssel:
Levélcím: Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház
1431 Budapest 8. Pf:142
A borítékra kérjük feltüntetni: „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíjpályázat”
személyesen átadható a következő címen: Budapest 1134, Róbert Károly krt. 49-51. szám alatt, munkanapokon 9-16:30 óra között. A Romano Kher ideiglenes irodájában, ami az Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet épületében található.
A pályázatot a bíráló bizottság nem értékeli, amennyiben:
• a pályázati felhívásban meghatározott határidőn túl került benyújtásra,
• a hiánypótlási felhívásban előírtaknak maradéktalanul nem tesz eleget a pályázó, illetve
• a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.
A formailag megfelelő pályázatok esetében hiánypótlására egy alkalommal, a hiánypótlási
felhívás kézhezvételét követő 4 napon belül van lehetőség.
Érdeklődni e-mailben és telefonon lehet: osztondijromanokher@gmail.com
Telefon: 06-20/321-1442

Forrás: romanokher.org